Privaatsus

Privaatsuspõhimõtted

UNITED MOTORS kodulehele tulles ja seda kasutades nõustute Te käesolevate privaatsuspõhimõtetega ilma ühegi tingimuse ja piiranguta. UNITED MOTORS kodulehe kasutamist reguleerivad käesolevad privaatsuspõhimõtted ja samuti kõik kehtivad seadused.

Autoriõigus © United Motors AS ("UM").

Sissejuhatus

UNITED MOTORS koduleht sisaldab informatsiooni UM poolt pakutavate toodete ja turundusprogrammide kohta.
Kogu sellel leheküljel sisalduv informatsioon omab ainult informatiivset tähendust. Sellel leheküljel sisalduv informatsioon ei ole õiguslikult siduv ega ole müügipakkumine.

UM teeb kõik endast oleneva, et sellel leheküljel sisalduv informatsioon oleks korrektne, kuid ei saa tagada informatsiooni täpsust. UM ei võta endale mingit vastutust käesoleval leheküljel sisalduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõele vastavuse osas. Käesolevat internetilehekülge ning kogu sellel leiduvat informatsiooni ja materjale pakutakse lugejale "nii nagu on" põhimõttel, ilma ühegi otsese või kaudse garantiita.
UM jätab endale õiguse teha mudelitesse, varustusse, tehnilistesse andmetesse ja kättesaadavuse andmetesse ilma ette teatamata muudatusi.

Isikuandmed

UM kasutab kõiki isikuandmeid, mis Te selle lehekülje kaudu UM-le edastate, ainult UM teenuste parandamise, kaasa arvatud turunduse, eesmärgil. UM teeb kõik endast oleneva, et koguda, edastada ja säilitada andmeid turvaliselt ja andmete olemusele vastavalt. UM ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele, välja arvatud Teie nõusoleku alusel allkirjeldatud juhtudel.

UM-l puudub kohustus jälgida ja/või üle vaadata kasutajate poolt UNITED MOTORS koduleheküljele saadetavat informatsiooni ning ta ei võta endale taolise informatsiooni eest mingit vastutust, kuid jätab endale õiguse taolist kasutajate poolt lisatud informatsiooni aeg-ajalt kontrollida ja ilma põhjendusi esitamata kõrvaldada.

Juhul, kui annate UNITED MOTORS kodulehekülje kaudu või muul viisil nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks, nõustute, et UM võib töödelda teie isikuandmeid (nime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit, kuid samuti andmeid, mille olete ise avaldanud allpool kirjeldatud töötlemise käigus või UNITED MOTORS kodulehekülje kaudu) järgmistel eesmärkidel:

• Teile pakkumiste, uudiskirjade, kataloogide ja mistahes muu marketingialase informatsiooni edastamiseks, et hoida Teid kursis United Motors toodete, teenuste ja tegevusega, samuti United Motors tegevusega üldiselt (vajadusel koostöös reklaami- ja marketingiagentuuridega).

• Kliendirahulolu või tagasiside uuringute läbiviimiseks (koostöös BMW AG-ga), sealhulgas Teiega ühenduse võtmiseks ka pärast uuringu läbiviimist United Motors poolt;

• Teie soovil Teie isikuandmete edastamiseks United Motors autoliisingu ja/või kindlustuse pakkujatele liisingu- ja/või kindlustuspakkumise saamiseks;

• Ülal kirjeldatud eesmärkide täitmiseks Teie isikuandmete edastamiseks kolmandatele osapooltele.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta vastavalt isikuandmete kaitse seaduses sätestatud tingimustele. Seaduses ettenähtud tingimustel on Teil õigus saada teavet enda kohta käivate isikuandmete ja nende töötlemise kohta, nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist ning juhul, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud, nõuda ka Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist, sulgemist ja kustutamist. Nimetatud õiguste teostamiseks palume pöörduda UM poole järgnevatel kontaktidel - e-post: info@unitedmotors.ee, telefon: +372 663 0000.

Märkused autoriõiguse, tööstusomandi ja intellektuaalse omandi kohta

Kogu lehekülg ja selle sisu on kaitstud tööstusomandi ja intellektuaalse omandi õigustega. Sellel leheküljel leiduvat informatsiooni, teksti, pilte ja graafikat võite kasutada ainult isiklikel, mitteärilistel eesmärkidel ning Te ei või selle lehekülje sisu ilma UM eelneva kirjaliku loata mitte mingil eesmärgil osaliselt ega tervikuna paljundada, muuta, edastada, litsentseerida ega avaldada, välja arvatud vaatamise eesmärgil.

United Motors ametlikel internetilehekülgedel leiduvate piltide kasutamine isiklikel ja fännklubide lehekülgedel

UM peab internetivõrgustikku informatsiooni jagamise vahendiks ning lubab seepärast kasutada United Motors leheküljel leiduvaid pilte isiklikel ja fännklubide lehekülgedel tingimusel, et vastav palve saadetakse UNITED MOTORS lehekülje haldajale aadressil info@unitedmotors.ee.

Palve hindamisel lähtutakse muuhulgas järgmistest kriteeriumitest:

• Lehekülg peab olema mitte kasumit taotlev;

• Lehekülg peab näitama United Motors kaubamärki ja United Motors tooteid positiivses valguses;

• Lehekülg ei tohi sisaldada ebasündsaid ega illegaalseid materjale;

• Pilte ei tohi muuta (piltidele ei tohi lisada teksti, ei tohi kasutada fotokollaazi, muuta pildi värve ega pilti moonutada jne.);

• Paljundada tohib ainult United Motors poolt valmistatud toodetest tehtud pilte;

• United Motors lehekülje kujunduse elemente ega visuaalset välimust ei tohi kopeerida;

• Kasutatavate piltide arv peab jääma mõistlikkuse piiridesse ning vastama isikliku või fännklubi lehekülje eesmärkidele;

• Autoriõiguse omanik märgitakse järgnevalt: 'Autoriõigus © United Motors AS';

• Piltide algallikale viidatakse United Motors lehekülje hüperlingi abil.

Pilte kasutades annab inimene nõusoleku, et UM võib temaga ühendust võtta, eesmärgiga lisada United Motors leheküljele link tema leheküljele.

Kasutaja nõustub tingimusega, et UM võib oma äranägemisel loa tühistada. Sellest teatamise järel on kasutaja kohustatud pildid oma leheküljelt koheselt kõrvaldama.

Kaubamärgid

Kõik sellel leheküljel esinevad kaubamärgid, logid ja teenindusmärgid kuuluvad BMW AG-le, UM-le või kolmandatele osapooltele. Te ei või neid ilma, vastavalt olukorrale, BMW AG, UM või kolmanda osapoole kirjaliku loata mingil viisil kasutada, jäädavalt arvutisse laadida, kopeerida ega levitada.

Hüperlingid

UNITED MOTORS lehekülg võib sisaldada hüperteksti vormis linke teistele internetilehekülgedele, mis ei ole antud leheküljega mingil viisil seotud. UM ei anna taolises hüperteksti lingis või mõnel teisel internetileheküljel leiduva informatsiooni täpsuse, täielikkuse ega tõelevastavuse osas mingeid lubadusi ega garantiisid ning UNITED MOTORS leheküljega linkide kaudu seotud lehekülgede külastamine toimub täielikult Teie enese riisikol.

Vastutuse piiratus

UM ei võta endale mingit vastutust ühegi otsese, kaudse, juhusliku, põhjusliku ega spetsiaalse kahju eest, mis sünnib või on mingil viisil seotud UNITED MOTORS lehekülje Teiepoolse külastamise või kasutamisega, muuhulgas kuid mitte ainult viiruste poolt Teie arvutile põhjustatud vigastuste või kahju või UNITED MOTORS lehekülje kaudu hangitud informatsioonile tuginedes saadud kahju eest.

Põhimõtete uuendamine

UM jätab endale õiguse käesolevaid põhimõtteid vastavalt ärivajadustele igal ajal uuendada, seepärast kutsume Teid tutvuma põhimõtetega iga kord, kui Te seda United Motors lehekülge külastate.

Saabunud kirjalikud sõnumid

Saates UNITED MOTORS leheküljele kirjalikke sõnumeid, nõustute Te sellega, et UNITED MOTORS võib saabunud sõnumeid oma äranägemisel muuta, panna käesolevale UNITED MOTORS leheküljele tasuta üles või otsustada mitte üles panna. UNITED MOTORS ei vastuta käesolevale UNITED MOTORS leheküljele postitatud sõnumite sisu eest.

Volitatud andmete töötlejad

BMW AG; BMW Northern Europe; Swedbank Liising AS; SEB Liising AS; Luminor Liising AS; Luminor Bank AS; Citadele Leasing & Factoring OÜ; Coop Liising AS; SIA UniCredit Leasing Eesti filiaal; Danske Bank AS Eesti filiaal; LHV Pank AS; AB Lietuvos Draudimas Eesti filiaal; ADB Gjensidige Eesti filiaal; Compensa Vienna Insurance Group ADB Eesti filiaal; ERGO Insurance SE; IF B&C Insurance AS; Salva Kindlustuse AS; Seesam Insurance AS; Swedbank B&C Insurance AS; AAS BTA Baltic Insurance Company; Inges kindlustus AS; Eesti Liikluskindlustuse Fond MTÜ; Marsh Kindlustusmaakler AS; Famulus OÜ; ZETABIT OÜ